Barnskydd

Målet med barnskyddet är att garantera barnets rättigheter genom att påverka uppväxtmiljön och genom att stödja vårdnadshavarna i föräldraskapet. Strävan är att stödja familjen i barnets egen uppväxtmiljö. I fall barnets levnadsförhållanden av någon anledning äventyras, måste barnet garanteras så bra vård som möjligt utom hemmet.

Barnskyddet baserar sig på barnskyddslagen, (2007/417), och dess uppgift är att trygga barnens rättigheter, t.ex. barnets rätt till en trygg och harmonisk uppväxtmiljö, jämlik och mångsidig utveckling, speciellt skydd och omvårdnad enligt barnets egna individuella behov och önskemål.

Anmälningsskyldighet enligt barnskyddslagen (2007/417),  25§ De som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet, ungdomsväsendet, polisväsendet eller en församling, eller något annat religiöst samfund och de som är anställda hos en annan producent av socialservice eller hälsovårdsservice, utbildningsanordnare eller en enhet som bedriver mottagningsverksamhet för asylsökande eller nödcentralsverksamhet eller morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna gör en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller eget beteende förutsätter att behovet av barnskydd utreds. Alla invånare kan göra barnskyddsanmälan om ett barn eller en ung människa är i behov av hjälp, genom att ringa till socialarbetarna vardagar kl. 9.30 – 10.30, tel. 2249111, eller skriftligen under adress  Socialbyrån i Närpes, Kyrkvägen 2, 64 200 Närpes eller per telefon till en socialarbetare under telefontid, vardagar kl. 9.30 - 10.30, tel. 2249111.

Alla och en var kan göra en anmälan om när ett barn eller en ung människa är i behov av hjälp. När det gäller barn och unga räcker redan en oro som orsak att ta kontakt.

Öppna vårdens stödåtgärder inom barnskyddet

Socialarbetaren skall enligt behov

 • ordna stöd för utredning av barnets eller familjens problemsituation

 • ordna ekonomiskt eller annat stöd för barnet i skolgången, vid anskaffning av yrke och bostad, placering i arbete, fritidsintressen, upprätthållandet av nära mänskliga relationer och tillgodoseendet av andra personliga behov

 • ordna stödperson eller stödfamilj

 • ordna vård- och terapiservice som stöder barnets rehabilitering

 • ordna familjearbete

 • ordna placering av hela familjen i familje- eller anstaltsvård

 • ordna referensgruppsverksamhet

 • ordna semester- och rekreationsverksamhet

 • andra tjänster och stödåtgärder som stöder barnet och familjen

 

Omhändertagande och vård utom hemmet inom barnskyddet

Det organ som ansvarar för socialvården skall omhänderta och ordna barnets vård utom hemmet, om

 • det finns brister i omsorgen eller andra uppväxtförhållanden i
  hemmet som hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling.

 • barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling genom att
  använda rusmedel, genom brottslig gärning som inte kan anses
  obetydlig eller genom därmed jämställbart beteende

Omhändertagande och vård utom hemmet kan dock tillgripas endast om

 • de åtgärder inom öppna vården i barnskyddet som avses i 7 kap. i barnskyddslagen (2007/417) inte är lämpliga eller möjliga för en omsorg i enlighet med barnets bästa eller om de har visat sig otillräckliga.

 • vården utom hemmet bedöms motsvara barnets bästa i enlighet med 4§ i barnskyddslagen (2007/417)