Adoption

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes ger vid behov adoptionsrådgivning. Avsikten med adoptionsrådgivningen är att bevaka barnets rättigheter, bistå barnets biologiska föräldrar samt de personer som har för avsikt att adoptera ett barn. Adoptionsrådgivning krävs innan domstol kan fastställa en adoption. Adoption kan fastställas om det kan anses vara till barnets bästa och om det har utretts att barnet har möjlighet till en god vård och uppfostran hos den tilltänkta adoptivföräldern. Personer som önskar sig ett utländskt adoptivbarn skall dessutom anhålla om internationell adoptionstjänst av ett behörigt adoptionstjänstorgan.

Enligt adoptionslagen (153/85):

  • är syftet med adoption att främja barnets bästa
  • bör adoptivföräldrarna vara 25 år fyllda
  • får inget vederlag ges eller utfästas med undantag av de kostnader som uppstår direkt av adoptionen
  • kan endast gifta par adoptera tillsammans, ett sambopar kan alltså inte adoptera
  • kan en ensamstående person adoptera
  • får adoptivbarnet samma ställning i familjen som ett biologiskt barn

Adoption fastställs genom beslut av domstol.