Du är här

Tillnyktring och akutvårdsstation

Närpes har avtal med Vasa stad när det gäller viss service för missbrukare. Invånare från Närpes har möjlighet att anlita Vasa stads akutvårdsstation för kortvarig avvänjning av rusmedelsanvändning och för rehabilitering.

 Missbrukarvårdsstationen i Vasa

Grusgatan 2-4
65100 VASA

Rådgivning och platsförfrågan: tfn 06 325 2400

Ansvarig sjukskötare
tfn 06 325 2401, 040 718 0401

Tillnyktrings- och akutvårdsstationens uppgift är att hjälpa rusmedelsberoende personer att tryggt klara av rustillståndet och hjälpa personen i att sluta använda rusmedel. Enheten har jour 24 h/dygn, med några undantag.

Uppgiften är att få klienten att känna till sitt eget rusmedelsberoende och motivera samt handleda klienten till att påbörja en ändringsprocess. Klienten handleds dessutom i utredningen av rusmedelsproblemet samt sociala problem och blir även informerad om olika sociala och andra rehabiliteringsalternativ.