Socialt arbete

Det sociala arbetet innefattar 

  • handledning
  • rådgivning
  • kartläggning av barn, unga och familjers behov av stöd 
  • anordnande av olika stödformer

Socialarbetet riktar sig antingen till enskilda individer eller till hela familjen.  

Socialarbetet syftar till att stärka de egna resurserna hos dem som behöver stöd så att de klarar ett självständigt liv. Målet är att förebygga marginalisering, finna lösningar på sociala bekymmer och på det sättet bevara och främja invånarnas individuella sociala trygghet. 

Individinriktat socialarbete innebär att socialarbetarna ger råd och handledning åt klienterna, reder ut problemen tillsammans med klienterna samt ordnar olika stödåtgärder i samråd med andra myndigheter för att bevara och främja individens och familjens trygghet och förmåga att klara sig på egen hand. 

Servicen inom socialarbetet ordnas i synnerhet för barn, unga och deras familjer, invandrare, arbetslösa, bostadslösa, missbrukare, personer som lider av psykiska problem samt för äldre och handikappade.