Vid separation

När Ni som föräldrar har beslutat att gå skilda vägar och har minderåriga barn är det viktigt att i första hand planera vardagen så att det för barnen skapas bästa möjliga situation.  Vid en separation är det nödvändigt att upprätta avtal mellan föräldrarna när det gäller barnens boende, vårdnad, umgänge och underhåll.

Vårdnad om barnet och barnets umgängesrätt med sina föräldrar

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (1983/361) har som målsättning att  trygga barnens möjligheter att få en positiv och nära kontakt med båda föräldrarna. Om  barnets föräldrar är gifta med varandra är vardera vårdnadshavare. Om föräldrarna inte är gifta med varandra kan de genom skriftligt avtal komma överens om att vårdnaden av barnen är gemensam eller att vårdnaden anförtros den ena föräldern. Även om  familjeförhållandena ändras t.ex. i samband med skilsmässa är det möjligt att på ett  smidigt sätt komma överens om vårdnaden av barnen.  Gemensam vårdnad innebär att båda  föräldrarna tillsammans besluter om angelägenheter som rör barnet, trots att barnet bor och är skrivet hos den ena föräldern. I praktiken innebär det också att båda föräldrarna har rätt  att ta del av alla uppgifter som gäller barnet. Gemensam vårdnad innebär t.ex inte  automatiskt att barnet bor varannan vecka hos vardera föräldern.  Om föräldrarna inte är  ense om hur vårdnaden för barnet ska ordnas avgörs ärendet vid domstol. Tingsrätten begär  begär då vanligen utlåtande av vård- och omsorgsnämnden från den kommun där barnet och föräldrarna bor.

Barnens boende

När Ni som föräldrar inte längre ämnar bo tillsammans, uppstår följaktligen frågan     hur ni ska ordna barnets/barnens boende. Det är viktigt att Ni talar med barnet så     att han/hon vet vad som är pågår.  det är föräldrarnas ansvar att berätta att barnen har rätt att umgås med den andra föräldern trots detta och att separationen inte     beror på barnet.  Barnet kan vara skrivet på endast en adress.

Underhåll för barn

Alla barn har rätt till ett tillräckligt underhåll. Som lagen säger är underhåll till för     tillgodose både materiella och andliga behov. Detta betyder förenklat sagt att den     som erlägger underhållsbidrag deltar i kostnaderna som barnens uppehälle     föranleder,  men även t.ex i kostnader för barnens fritidsintressen o.dyl.

Underhållsbidrag

Barnets föräldrar svarar för barnets underhåll efter sin förmåga. Den förälder hos     vilken barnet inte bor, är skyldig att erlägga underhållsbidrag till den andra parten.     Beloppet för underhållsbidrag fastställs genom avtal eller dom. Underhållsbidrag     fastställs utgående från båda föräldrarnas betalningsförmåga, varför båda     föräldrarna skall lämna in uppgifter om ekonomisk situation.
Socialarbetarna bistår vid uppgörandet av underhållsavtal.

Underhållsstöd

Underhållsstöd betalas till ett barn vars underhållsskyldiga föräldrar har försummat att betala underhållsbidrag eller inte haar ekonmsik möjlighet att erlägga     underhållsbidrag.

Vem får underhållsstöd?
FPA kan betala underhållsstöd då

  • den underhållsskyldiga föräldern inte har betalat det fastställda underhållsbidraget *)

  • det fastställda underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet p.g.a. den underhållsskyldigas svaga ekonomi. (Det fastställda bidraget     kan också vara 0 euro). 

  • ett barn har adopterats av en förälder utan partner. 

  • faderskapet för ett barn som fötts utom äktenskapet är inte fastställt.

*) Om det finns obetalt underhållsbidrag, driver FPA in bidraget i efterskott.
   
FPA betalar inte underhållsstöd då

  • den sökande inte har ett underhållsavtal fastställt av kommunens socialvård eller ett domstolsbeslut (behövs ej om faderskapet inte är fastställt eller adoptionen sker utan partner).

  • barnet bor med den underhållsskyldiga parten. 

  • barnet kan försörja sig självt dvs. regelbundet förtjänar minst 700 e/mån eller som självständigt boende 1000 e/mån. 

  • den underhållsskyldiga har avlidit.