Personlig assistans

Ersättning för avlönande av personlig hjälpare beviljas handikappad som i hög grad behöver annan persons hjälp i sina dagliga sysslor hemma eller utanför hemmet, vid studier, vid utövande av fritidssysselsättningar, i arbetet eller vid deltagande i samhällelig verksamhet. Norm för till ersättning berättigad lön har varit en summa motsvarande hemhjälparlön. Grundlön och eventuell söndagsersättning har ersatts. Den handikappade har själv varit arbetsgivare för sin hjälpare. Ersättning för lagstadgade kostnader som socialskyddsavgift, pensionspremier, olycksfallsförsäkringar, semesterlön och dylikt har också utbetalats. Däremot ersätts inte erfarenhetstillägg.

Förutom lagstadgade olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringar har även ersatts frivilliga grupplivförsäkringar