Handikappservice

Lag om service och stöd på grund av handikapp stipulerar särskild skyldighet
för kommunerna att åt gravt handikappade personer bevilja färdtjänst, boendeservice, ändringarbeten i bostad och redskap och anordningar som hör till denna samt personlig hjälpare för fritidsverksamhet högst 30h per månad.

Beviljande av redskap, maskiner och anordningar som behövs för att den handikappade ska kunna förflytta sig, kommunicera eller klara sig hemma eller i sin fritidsverksamhet förutsätter inte gravt handikapp.
När det gäller stödformer som inte är belagda med särskild skyldighet tas hänsyn till behovet av stöd samt till för ändamålet budgeterade medel när beviljande övervägs.

Enligt tillämpningsdirektiv för handikappservicelagen skall handikappade
äldre i första hand behandlas som övriga personer som hör till samma
ålderskategori.