Ändringsarbeten i bostad

Åt i första hand yngre, gravt handikappade personer ersätts skäliga kostnader för ändringsarbete i bostad. Till ansökan skall förutom offerter bifogas utlåtande över ändringsarbetenas ändamålsenlighet samt kostnadsförslag uppgjort av byggmästare. Tidigare har godkänts en maximikostnad om 8.073 euro per ändring. Kutymen har varit, att av inlämnat granskat kostnadsförslag eller av antagen offert har 60 % beviljats av vård- och omsorgsnämnden med stöd av handikappservicelagen och 40 % av statliga medel med stöd av ARAVA-lagen och statsrådets årliga beslut. Till den delen har ärendena handhafts av kanslisekreteraren på byggnadstillsyn. Redskap och anordningar till bostad vilka ersätts i sin helhet är t.ex. larm- och lyftanordningar som blir fast installerade i bostaden.