Rehabilitering

För att förbättra, återställa eller bevara fysisk funktionsförmåga kan hemrehabilitering ordnas. Målet med rehabiliteringen är att klientens funktionsförmåga ska bli bättre så att hen kan leva ett självständigt och tryggt liv hemma. Rehabilitering ges också på stadens boendeenheter. För rehabiliteringen ansvarar en fysioterapeut och en rehabiliteringshandledare. Är klienten inskriven i hemvården eller på serviceboende ges rehabilitering också i samarbete med vårdpersonalen. 

Hemrehabilitering ordnas ofta som stöd då klienten skrivs ut från sjukhus. Rehabilitering kan också ordnas efter bedömning av servicekoordinatorn, seniorrådgivningen eller vårdpersonalen. Som klient eller närstående kan man också kontakta rehabiliteringspersonalen direkt för att diskutera situationen i hemmet. Rehabiliteringen inriktar sig i första hand på att förbättra situationen i det egna hemmet och på att klienten ska klara av att göra så många saker som möjligt självständigt. Rehabilitering ordnas både som individuella hembesök och olika former av träning i grupp. Seniorgym finns på Alvina i Övermark och Pörtom servicecenter. 

Via hemrehabilitering kan man också få hjälp att bedöma, skaffa och installera hjälpmedel som behövs för att stöda funktionsförmågan. Behövliga hjälpmedel kan lånas gratis via hjälpmedelscentralen. Det är i huvudsak rehabiliteringshandledaren som sköter rådgivning runt hjälpmedel. 

Fysioterapeuten ansvarar för att göra upp en rehabiliteringsplan tillsammans med klienten. Det är viktigt att du som klient gör egna målsättningar för vad du vill åstadkomma med din rehabilitering. En vårdperiod i hemrehabiliteringen pågår från några veckor upp till högst tre månader.