Närskola

Enligt § 6 i Lag om Grundläggande utbildning (1998/628) skall alla läropliktiga i Finland anvisas en närskola.

Anvisandet av närskola i Närpes sker via ett förvaltningsbeslut för varje enskild elev. Beslutet sänds hem till elevens vårdnadshavare i december året innan eleven inleder förskolan.

 

Närpes stad har via kommunalt beslut indelat kommunen i så kallade elevupptagningsområden. Beroende på till vilket elevupptagningsområde man hör så anvisas man en närskola.

 

Som vårdnadshavare har man enligt § 28 i lag om Grundläggande utbildning rätt att anhålla om att ens barn skall gå i en sekundärskola.

Bildningsnämnden i Närpes godkänner ansökan i enlighet med antagningsgrunder som fastställts av bildningsnämnden. Bland annat beviljas man inte avgiftsfri skolskjuts om man går i sekundärskola i enlighet med § 32 i Lag om Grundläggande utbildning.

Ansökningsblanketterna finns till höger på denna sida. Ansökan lämnas in till bildningskansliet.

 

Länk till Lag om Grundläggande utbildning  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628