Du är här

Planutkast och MKB för Bredåsen vindkraftpark till påseende

Närpes Vindkraft Ab Oy planerar bygga ett vindkraftsområde med högst 43 vindkraftverk på området Bredåsen i Närpes cirka 5 kilometer öster om Närpes centraltätort, på området mellan Riksåttan (riksväg 8) och Östermarks kommungräns. Det alternativ för elöverföringen vars sträckning som ska undersökas i projektets miljökonsekvensbedömning (MKB) sträcker sig också in på Östermark kommuns område. Möte för allmänheten beträffande generalplanen och miljökonsekvensbedömningen ordnas på onsdagen 30.11.2022 kl. 17-19.00 i sessionssalen i Närpes stadshus. Välkommen!

För att projektet ska kunna genomföras krävs att en delgeneralplan för vindkraft och en miljökonsekvensbedömning enligt MKB-lagen utarbetas. Projektets planförfarande och förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) genomförs som ett gemensamt förfarande, vilket möjliggörs enligt den nya MKB-lagen (252/2017). I förfarandet skapas både en delgeneralplan och projektets MKB. Planläggningen består av fyra skeden: an-hängiggörande, beredning, förslag och godkännande. Miljökonsekvensbedömningen består av två skeden: plan för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (publiceras som en del av planens beredningsmaterial, alltså planutkastet). Generalplanen utarbetas enligt 77 a § i markanvändnings- och bygglagen, varvid den direkt kan användas som grund för beviljande av bygglov.

Delgeneralplanens planutkast samt beskrivningen för miljökonsekvensbedömningen är framlagda förutom här på Närpes stads hemsida, på planläggningsavdelningen, på Miljöförvaltningens webbplats på adressen www.ymparisto.fi/BredasentuulivoimaYVA samt på officiella anslagstavlan vid Teuva kommun. 

Under framläggningstiden 4.11-20.12.2022 kan åsikter och utlåtanden inlämnas om delgeneralplanens planutkast och MKB-beskrivning. Åsikter och utlåtanden ska lämnas in skriftligt till adressen; Närpes stad, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes eller per e-post till adressen staden@narpes.fi.

I MKB-förfarandet är den motiverade slutsatsen av kontaktmyndigheten NTM-centralen i Södra Österbotten om beskrivningen för miljökonsekvensbedömning framlagt senast två månader efter att tidsfristen för inlämning av utlåtanden och åsikter har löpt ut. Den motiverade slutsatsen finnas på samma platser som beredningsmaterialet och MKB-beskrivningen.

 

Mer info fås av:

Planläggare och den ansvarige för förfarandet:

Närpes stad    
Kyrkvägen 2
64200 Närpes
        
Malin Haka    
Planläggningsingenjör
tel. 040-1600931
malin.haka@narpes.fi

    

Konsult:

Ramboll Finland Oy
Hovrättsesplanaden 19, 65100 Vasa

Planens utarbetare:                             Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning:
Jonas Lindholm                                   Ville Yli-Teevahainen
Projektchef                                          MKB-projektchef
tel. 050 349 1156                                 tel. 040 590 4286
jonas.lindholm@ramboll.fi                   ville.yli-teevahainen@ramboll.fi 


MKB-kontaktmyndighet:

NTM-centralen i Södra Österbotten
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser
Långbrogatan 15, PB 77, 67101 Karleby

Heli Rasimus
Överinspektör
tel. 0295 027 033
heli.rasimus@ely-keskus.fi


Projektansvarig:

Närpes Vindkraft Ab Oy
PB 100, 00048 FORTUM

Hans Vadbäck 
tel. 050 587 9856
hans.vadback@fortum.com