Du är här

HVC:s huvudingång tas ur bruk från 13.9.21

Ingång till HVC sker i norra gaveln, ingång J eller ingång H0.
Parkering utanför vård- och servicecentrets huvudaula, infart via stadshuset.

The main entrance to the health center is not in use as of 13.9.
Entrance to the health center at the northern end, door J or door H0.
Parking area located by the main entrance, access at city hall.

Cổng chính của HVC không còn hoạt động từ ngày 13.9.2021.
Sử dụng lối vào HVC ở phía bắc, cổng J hoặc cổng H0.
Đỗ xe bên ngoài sảnh chính của Trung tâm dịch vụ và chăm sóc, lối vào qua tòa nhà thành phố.