Du är här

Corona-rekommendationer från den 9.9

Österbotten är fortfarande i smittspridningsfasen gällande covid-19. Lokalt är läget tillsvidare ändå rätt lugnt och vaccinationsgraden ökar också bland de yngre invånarna. Då smittspridningen nationellt och regionalt ändå är betydande är det skäl att fortsättningsvis vara försiktig, söka sig till test genast vid lindriga symptom och kontakta vården vid misstänkt exponering. Resor till riskområden bör undvikas.

Regionförvaltningsverkets (RFV) förbud för större offentliga samlingar upphörde den 8.9, men är skäl att komma ihåg att smittskyddslagen (§ 58c) förpliktar aktörer som ordnar verksamhet inomhus och i avgränsade utrymmen utomhus att vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra spridning av covid-19. De anvisningar som getts av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) anger t.ex. att utrymmena bör rengöras effektivt, att tillräckliga avstånd möjliggörs mellan deltagarna, att alla anvisas sittplats och uppmanas använda munskydd samt erbjuds god möjlighet att rengöra händerna.

Österbottens Corona-arbetsgrupp fortsätter rekommendera användning av munskydd, distansarbete, att man ska delta i verksamhet utanför hemmet endast om man är symptomfri och att det är önskvärt att hålla privata tillställningar små till deltagarantalet.

I Närpes tillämpas ovan nämnda beslut och rekommendationer på följande sätt:

Användningen av munskydd
Användning av munskydd rekommenderas starkt då man rör sig bland andra människor utanför hemmet, vilket också gäller skolor från åk. 6 och arbetsgemenskaper där fler människor arbetar i samma utrymme. 

Närpes stads egen verksamhet
Gruppverksamhet för barn kan ordnas utan särskilda begränsningar av antal deltagande personer under förutsättning att trygga förhållanden upprätthålls för deltagarna. I gruppverksamhet för vuxna gäller som huvudregel att grupperna begränsas till max.10 personer, men grupperna kan vara större i verksamhet där det är möjligt att ge varje deltagare en egen sittplats med 2 meters avstånd till de andra deltagarna.

Offentliga evenemang kan ordnas bara kraven i § 58c i lagen om smittsamma sjukdomar uppfylls och de nationella säkerhetsdirektiven följs. I praktiken kräver iakttagandet av trygga avstånd att antalet deltagare begränsas i lokaler inomhus och avgränsade områden utomhus. Pandemigruppen har fastslagit att Närpes stads lokaler kan användas till max. 50%s kapacitet i den rådande situationen. Frans Henrikssonsalen kan alltså användas för evenemang med max. 90 deltagare.

Föreningars fritids- och idrottsverksamhet
Gruppverksamhet för barn kan ordnas utan särskilda begränsningar av antal deltagande personer bara arrangören säkerställer trygga förhållanden för deltagarna.

I gruppverksamhet för vuxna rekommenderas att grupperna begränsas till max. 10 personer, men kan vara större i verksamhet där det är möjligt att ge varje deltagare en egen sittplats med 2 meters avstånd till de andra deltagarna.

Matcher och andra publika evenemang kan ordnas förutsatt att arrangemangen är trygga i enlighet med § 58c i lagen om smittsamma sjukdomar och UKMs och THLs direktiv.

Biograf och simhall
Biografen tar emot max. 90 personer per föreställning. Simhallen i Närpes är öppen för max. 50 besökare samtidigt med iakttagande av säkerhetsföreskrifter och bastun är öppen med viss begränsning i antal besökare.

Äldreboenden och HVC-sjukhus
För anhörigas besök vid äldreboenden och vid HVC-sjukhus tillåts besök i klientens eget rum med iakttagande av begränsningar i antalet besökare och enhetsspecifika besökstider. Mer information om arrangemangen ges av varje enhet. För samtliga besök gäller att man på förhand kontaktar enheten för att komma överens om tid för besök.