Du är här

Upphandling av vissa elevtransporter inför läsåret 2021-2022

Den upphandlingsbara trafik som avses här är elevtransporter som fungerar som komplement till den öppna kollektivtrafiken. Det är fråga om ”matartrafik” till den öppna kollektivtrafiken med huvudriktning Mosebacke skolcentrum (Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium) samt kompletterande rutter för vissa lågstadieskolor där den öppna kollektivtrafiken inte uppfyller alla behov. Denna upphandling gäller inte den öppna kollektivtrafiken (”linjebussar”).

Anbud på vissa elevtransporter inför läsåret 2021-2022 gäller när den öppna kollektivtrafiken inte kan serva lågstadieskolorna i de olika byarna. Det kan också vara fråga om en marginell matartrafik till hållplatser där den öppna kollektivtrafikens rutter tjänar Närpes högstadieskolas och Närpes gymnasiums skjutselever på morgon- och eftermiddag. Antalet turer i förskolorna och årskurserna 1-6 är i snitt 1-3 per skoldag, beroende på hur den öppna kollektivtrafiken kan utnyttjas. Anbudsgivaren bör i anbudet ange dagspris där kostnaderna för dagsrutter och kostnadsfördelningen mellan olika skolor framgår. Det ska även tydligt framgå tidtabeller på körrutter samt namnen på de elever som finns i fordonet per rutt. Som grund finns skjutsplaner för de olika skolorna.

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet väljs under förutsättning att skjutssystemet i dess helhet är effektivt och ändamålsenligt ordnat. Vi förbehåller oss rätt att förkasta eller godkänna givna anbud. Ändringar i dagspris görs enbart om ruttförändring sker under läsåret 2021-2022. Dagspris för elevskjutsar erläggs enbart för utförda skjutsar när verksamheten i skolorna är i gång. Anbudet skall vara detaljerat och kostnadsfördelat på olika skolor och utbildningsstadier. Observera att det i anbudet klart ska framgå dagspriset med moms och utan moms.

Grund för anbud jämte anbudsbilagor samt uppgifter om elever med skjutsrätt, namn och adresser, inför läsåret 2021-2022 fås av ekonomichef Annika Wirén, Närpes stad. Elevförteckningar över skjutsberättigade elever är konfidentiella och ska hanteras därefter.
Avtal tecknas med dem som vinner anbud. Anbud är bindande. Bildningsnämnden godkänner inte att anbudsgivaren avstår från anbud i efterhand.
Trafikanten ansvarar för att de lagar och förordningar som rör taxitrafik och kollektivtrafik strikt efterföljes.
Servicen ska ges på svenska språket.

Anbud på dagspris samt anbudsbilagor för elevtransporter inför läsåret 2021-2022 ska senast den 10 maj 2021 kl. 12.00 vara inlämnat i slutna kuvert till Närpes stad, ekonomichef Annika Wirén, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes. Obligatoriska bilagor är kopia av taxitillstånd/kollektiv-trafiktillstånd. Övriga intyg enligt § 5 i lagen om beställarens utredningsskyldighet 1233/2006 ska de vinnande anbudsgivarna erlägga före avtal ingås.

Länk till Hilma: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/52073/notice/71260/overview

BILDNINGSNÄMNDEN I NÄRPES