Du är här

Allmänt om kultur

Närpes stad har ett rikt kulturliv, vilket bevisas av den mängd kulturella aktiviteter som bedrivs inom stadens gränser. Det är främst föreningarna och organisationerna som är ryggraden i kulturlivet.

Ett rikt och brett kulturutbud med öppenhet för nya kulturyttringar och också kontakter till andra kulturproducenter både inom och utom landet är av största vikt för trivseln i Närpes och för stadens utveckling.

Fritidsnämndens kulturverksamhet:

  • Befrämja kulturlivet med såväl ekonomiska som personella resurser

  • Erbjuda ändamålsenliga utrymmen och skapa verksamhetsförutsättningar

  • Stöder lokalhistorisk forskning

  • Samarbetar kring olika konst-, musik-, litteratur- och teaterprojekt m.m. med andra organisationer, kommuner och nämnder.