Bygglov

Bygglov behövs för bl.a.

- nybyggnad
- tillbyggnad
- väsentlig omändring av inre konstruktion
- med ombyggnad jämförbar ändring av konstruktion
- ändring av användningsändamålet för en byggnad eller delar av den

 

Sköt dina byggtillståndsärenden elektroniskt via webben.

Byggnadstillsynen i Närpes har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste. Via Lupapiste-tjänsten är det möjligt att ansöka om tillstånd gällande byggande såsom bygglov, åtgärdstillstånd och olika anmälningsärenden. I tjänsten är det också möjligt att ställa frågor och be om råd under hela tillståndsprocessen.

I första hand ber vi er att ansökan om bygglov via Lupapiste-tjänsten. Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten så tar vi fortsättningsvis emot ansökningarna också i pappersformat.

Du kan bekanta dig mera med tjänsten på Lupapistes hemsida.

Kompletta bygglovshandlingar ska vara inlämnade senast 3 veckor före sammanträdet.

 

Vid ansökan om bygglov ska följande handlingar bifogas:

Ansökan om byggnadslov

1 ex.

RH-blankett 

1 ex.

Bedömning av projekterarnas behorighet

 1 ex.

Ansvarig arbetsledare
(För godkännande av ansv. arbetsledare efter bygglov beviljats faktureras 50 €)

1 ex.

Äganderättshandlingar

1 ex.

Utredning över avloppssystem

1 ex.

Hörande av rågranne
(byggnadsinspektionen kan ge mera info)

1 ex.

Energicertifikat för bostadsbyggnad

1 ex.

Huvudritningar gjorda av tekniker eller
ingenjör inom byggbranschen

situationsplan, planritning, skärning och fasader

3 ex.