Du är här

Ansökan om undantag & Avgörande som gäller planeringsbehov

Ifall dina byggnadsplaner kräver ett undantagslov behöver du söka detta innan bygglov kan behandlas. Undantagsbeslut tas i Närpes av stadsstyrelsen efter att ärendet har behandlats i sektion för byggnadstillsyn.
Först efter att du fått undantagslov kan din ansökan om bygglov behandlas.
 
Sköt dina byggtillståndsärenden elektroniskt via webben.

Byggnadstillsynen i Närpes har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste. Via Lupapiste-tjänsten är det möjligt att ansöka om tillstånd gällande byggande såsom bygglov, åtgärdstillstånd och olika anmälningsärenden. I tjänsten är det också möjligt att ställa frågor och be om råd under hela tillståndsprocessen.

I första hand ber vi er att ansökan om bygglov via Lupapiste-tjänsten. Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten så tar vi fortsättningsvis emot ansökningarna också i pappersformat.

Du kan bekanta dig mera med tjänsten på Lupapistes hemsida.

 

Vid ansökan om planeringsbehov eller undantag ska följande handlingar bifogas:

Ansökningsblankett

1 ex.

Huvudritningar gjorda av tekniker eller
ingenjör inom byggbranschen

situationsplan, planritning och fasader

1 ex.

Hörande av rågranne
(byggnadsinspektionen kan ge mera info)

1 ex.