Vammaispalvelut

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista säätää kunnille erityisen velvollisuuden myöntää vaikeavammaisille henkilöille kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, palveluasumisen sekä asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Sekä vaikeavammaisille henkilöille että henkiöille, joita ei voida luokitella vaikeavammaisiksi, voidaan yllä mainittujen palvelumuotojen lisäksi myöntää henkilökohtainen avustaja sekä välineet, koneet ja laitteet, joita vammainen henkilö tarvitsee liikkumiseen, kommunikaatioon tai selviämiseen kotona tai vapaa-ajan toiminnassaan. Kun on kyse tukimuodoista, joista ei ole säädetty kunnille erityistä velvollisuutta,  otetaan huomioon kyseisen tuen tarve harkittaessa sen myöntämistä.

Vammaispalvelulain soveltamisohjeiden mukaan on vammaisia vanhuksia ensi sijassa kohdeltava kuin muitakin samaan ikäluokkaan kuuluvia henkilöitä.