Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla hänen kasvuympäristöönsä ja tukemalla hänen huoltajiaan vanhemmuudessa. Pyrkimyksenä on tukea perhettä lapsen omassa kasvuympäristössä. Mikäli lapsen elinolosuhteet jostain syystä vaarantuvat, lapselle täytyy taata mahdollisimman hyvä sijaishuolto.

Lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin (2007/417) ja sen tehtävänä on turvata lapsen oikeus esim. turvalliseen ja eheään kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, erityiseen suojeluun ja huoltoon lapsen omien yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Lastensuojelulain (2007/417) 25 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lapsensuojen tarpeen selvittämistä.

Kaikki kuntalaiset voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen lapsesta tai nuoresta, joka on avun tarpeessa, soittamalla sosiaalityöntekijöille arkisin klo 9.30 – 10.30, puh. 2249111 tai kirjallisesti osoitteeseen Närpiön sosiaalivirasto, Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö, tai puhelimitse sosiaalityöntekijälle puhelinaikana, arkisin klo 9.30 – 10.30, puh. 2249111.

Kaikki voivat tehdä ilmoituksen, jos lapsi tai nuori on avun tarpeessa. Kun on kyse lapsesta tai nuoresta, jo huoli riittää yhteydenoton syyksi.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Sosiaalityöntekijän on tarpeen mukaan järjestettävä:

 • tukea lapsen tai perheen ongelmatilanteen selvittämiseen

 • taloudellista tai muuta tukea lapsen koulunkäyntiin, ammatin ja asunnon hankintaan, työhön sijoittumiseen, harrastuksiin, läheisten ihmissuhteisen ylläpitämiseen sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen

 • tukihenkilö tai -perhe

 • lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja

 • perhetyötä

 • koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon

 • vertaisryhmätoimintaa

 • loma- ja virkistystoimintaa

 • muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia.

Lapsen huostaanotto ja sijaishuolto lastensuojelulain perusteella

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos:

 • puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai

 • lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään.

Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos:

 • lastensuojelulain (2007/417) 7 luvussa tarkoitetut avohuollon toimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia tai jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi; ja

 • sijaishuollon arvioidaan olevan lastensuojelulain (2007/417) 4 §:n mukaisesti lapsen edun mukaista.