Olet tässä

Liikunta- ja vapaa-aikatoimen avustukset

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen rahoituksen kaupungin talousarvion valmistelun yhteydessä.Toiminta-avustukset on tarkoitettu Närpiössä toimiville yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa kuntalaisille. Toiminta-avustus tukee yhdistyksen toimintaa.

Vapaa-aikalautakunta julistaa seuraavat liikunta- ja vapaa-aikatoimen avustukset haettavaksi:

Toiminta-avustukset ja pienet liikuntapaikkoja koskevat hankeavustukset. Hakuaika on 1.2.-21.2.2021 Hakemuksen voi tehdä tällä sivulla.Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Hae tällä lomakkeella: https://www.narpes.fi/sv/verksamhetsbidrag-foreningar

 

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustukset ovat tarkoitettuja Närpiössä toimiville yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa kuntalaisille. Toiminta-avustukset tukevat yhdistysten toimintaa.
 

Ylläpitoavustukset
Avustus liikuntapaikkojen ylläpitoa/käyttökuluja varten. Liikuntapaikan omistaja ja toiminnan järjestäjä on osakeyhtiö, josta Närpiön kaupunki tai paikalliset yhdistykset omistavat enemmistön.

Hankeavustukset

Vapaa-aikalautakunta päättää pienten (kustannuslaskelma korkeintaan 15 000 euroa tai haettu avustussumma korkeintaan 5 000 euroa) liikuntapaikkoja koskevien hankkeiden avustuksista. Yhdistysten on ilmoitettava kyseiset kriteerit täyttävistä suunnitelluista hankkeista vapaa-aikaosastolle viimeistään 15. elokuuta hanketta edeltävänä vuonna.


Kuka jakaa avustukset?
Vapaa-aikalautakunta päättää avustusten jaosta Närpiön kaupungissa. Hakuaika on 1.2-21.2.2021. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei huomioida.

Kuka päättää avustuksen määrän?
Avustuksen määrästä ja jaosta päättävät vapaa-aikalautakunnan luottamushenkilöt. Virkamiehet valmistelevat asiaa. Lautakunnan jäsenet voivat etukäteen tutustua hakemuksiin.


Miten yhdistykseni voi hakea avustusta?
Avustushakemus tehdään lomakkeella ”Avustukset 2021”.

Kaikki lomakkeen kentät on täytettävä ja kaikki liitteet liitettävä. Vaadittavat liitteet ovat:

Toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös. Täytettyäsi sähköisen hakemuksen se pitää lähettää, jonka jälkeen saat vahvistusilmoituksen, jossa kerrotaan, että hakemuksesi on lähetetty. Voit ottaa yhteyttä vapaa-aikatoimistoon, jos olet epävarma siitä, onko hakemus tullut perille. Mikäli yhdistyksesi ei ehdi toimittaa kaikkia liitteitä hakuajan puitteissa, on tämä kirjoitettava huomautuskenttään ja mainittava koska liitteet arvioidaan palautettavan. Ota yhteys vapaa-aikatoimistoon, jos sinulla on kysyttävää. On myös mahdollista toimittaa hakemus liitteineen paperimuodossa. Silloin se on osoitettava Närpiön kaupungin vapaa-aikalautakunnalle ja toimitettava liitteineen viimeistään viimeisenä hakupäivänä.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan seuraavat seikat:
1. Toiminnan laatu ja laajuus
2. Hakijan toiminnan tavoite sekä toiminnan luonne ja merkitys
3. Avustustarve  
4. Yhdistyksen toiminta tasa-arvon, kestävän kehityksen ja hyvän kasvatuksen puolesta
5. Hakijan aktiivisuus ja yritteliäisyys
6. Hakijan muilta tahoilta saama tuki

Toimintakertomus
Toimintakertomuksesta on käytävä ilmi, kuinka aktiivinen yhdistys on. Toimintakertomus on erittäin tärkeä avustuksia myönnettäessä.  Liittäkää mukaan yleistä tietoa vuoden aikana järjestetystä toiminnasta, osallistujamääristä ja kohderyhmistä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi mitä toimintaa yhdistys suunnittelee järjestävänsä ja mitkä ovat tulevan vuoden tavoitteet. Tarvitaan myös talousarvio, jossa arvioidaan yhdistyksen tuloja ja menoja. Talousarviosta on käytävä ilmi haetut sekä myönnetyt avustukset.

Tilinpäätös
Tilinpäätöksessä selvitetään kuluneen toimintavuoden tulot ja menot. Tuloslaskelmasta on selkeästi käytävä ilmi tarvikkeista, vuokrista, matkoista, palkkioista ym. koituneet kulut. Yhdistyksen tilintarkastajat laativat ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen todistaen, että tilinpäätös on laadittu yleisten sääntöjen mukaisesti.

Liikuntatoimen muut avustukset

Kilpailutoiminnan avustukset
Vapaa-aikalautakunta tukee osallistumista maakuntaviesteihin sekä myöntää sponsorointitukea hakijan vuosittaisesta toiminnasta poikkeavien kilpailujen järjestämiseksi. Koulukilpailuihin osallistumista ei tueta. Yhdistysten on oltava yhteydessä Vapaa-aikatoimistoon kilpailutoimintaa koskevista sponsorointituista viimeistään 15. elokuuta kilpailua edeltävänä vuonna.

 

Närpiön kaupungin urheilijarahasto

Kaupungin rekisteröityneet urheiluseurat voivat hakea Närpiön kaupungin urheilijarahastosta avustuksia valmentajien ja ohjaajien koulutusta varten.

Ohjesäännön mukaan urheilijarahaston tarkoitus on, että Närpiön kaupungissa asuva henkilö, joka edustaa kaupungin urheilulajeja voi rahaston tuotoista hakea avustusta ohjaus- ja valmennuskoulutusta varten. Avustuksen saaminen urheilijarahaston tuotoista edellyttää, että avustuksen saaneet henkilöt koulutuksen suoritettuaan ryhtyvät työskentelemään ohjaajan ja valmentajan tehtävissä kotikuntansa nuorison parissa. Hakemuksesta on käytävä ilmi, että kyseiset vaatimukset täyttyvät. Julistetaan haettavaksi lokakuussa.

 

Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen

Kaupunginhallitus palkitsee urheilijat, jotka ovat saavuttaneet SM- tai arvokkaamman mitalin sekä maajoukkueisiin valitut toimintavuoden ensimmäisen kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä, mikäli muuta ei ilmoiteta.