Landskapsplan

Yleistä kaavoituksesta

Kaavatyypit

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maankäytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa esitetään yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet.  Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

Pohjanmaan liitto hoitaa maakuntakaavoituksen Närpiön osalta. Liittovaltuusto hyväksyy maakuntakaavan. Lisätietoja ajankohtaisesta maakuntakaavoituksesta on luettavissa Pohjanmaan liiton verkkosivuilla

 

Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoitus on yleisellä tasolla ohjata kunnan tai kunnanosan yhteiskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa erilaisia toimintoja yhteen. Yleiskaava voidaan myös laatia maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi tietyllä alueella. Tuolloin puhutaan yleensä osayleiskaavasta. Useimmiten osayleiskaavan tarkoituksena on asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolisten haja-asutusalueiden rakentamisen ohjaamista koskevien periaatteiden vahvistaminen. Kunta laatii yleiskaavat, ja kaupunginvaltuusto hyväksyy ne

Asemakaava

 

Asemakaava laaditaan siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitus, yksittäisten alueiden/osa-alueiden rakennusoikeus, katualueen leveys ja viheralueiden sijoitus. Kaavaan voidaan myös sisällyttää yksityiskohtaisia määräyksiä mm. kattojen kaltevuudesta, materiaaleista, edellytetystä autopaikkojen määrästä sekä rakennusten ja ympäristöjen mahdollisista suojeluarvoista. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaan kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.  Kunta laatii asemakaavat, ja kaupunginvaltuusto hyväksyy ne.